Dil

Society Bylaws

17.12.1999 günü toplanan Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmiştir. Aşağıdaki metin, 23.12.2011 günü toplanan Türk Farmakoloji Derneği XXIX. Seçimli Olağan Genel Kurul'da yapılan değişikliklerle oluşan son halidir.

Bu tüzükte Türk Farmakoloji Derneği sadece "Dernek" olarak geçmektedir. Farmakoloji Topluluğu dernek üyesi olsun, olmasın Türkiye'deki tüm farmakologları ve farmakoloji alanında çalışanları kapsamaktadır.
 

KURULUŞ ve AMAÇ


MADDE 1.

Aşağıda yazılı kişiler tarafından 18.11.1966 tarihinde "Türk Farmakoloji Derneği" adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara'dır. Derneğin adresi, Dernek Yönetim Kurulu'nun yazışma adresidir.
 MADDE 2.

Dernek kurucularının ad ve soyadları, unvan ve meslekleri ile ikamet adresleri ve uyrukları aşağıdadır.
Prof. Dr. Şahin AKMAN, Üniversite Öğretim Üyesi. Nenehatun Caddesi No. 4/5, Küçükesat, Ankara. T.C.
Uz. Dr. Orhan ALTINKURT, Farmakolog. Sosyal Bloklar, A.B. Blok C kapısı, Daire 2, Dışkapı, Ankara. T.C
Prof. Dr. Suphi ARTUNKAL, Üniversite Öğretim Üyesi. Devriye Sok. No. 2, Moda, Kadıköy, İstanbul. T.C.
Uz. Dr. Firuz BAYSAL, Farmakolog. Boncuk Sok. 14/6, Kurtuluş, Ankara. T.C.
Prof. Dr. Dündar BERKAN, Üniversite Öğretim Üyesi. Cumhuriyet Bulvarı, 161/5 Alsancak, İzmir, T.C.
Dr.Nejat ECZACIBAŞI, Kimyager. Halaskargazi Cad. No. 14, Şişli, İstanbul. T.C.
Prof.Dr.Reşat GARAN, Üniversite Öğretim Üyesi. Teşvikiye Cad. 75, İstanbul. T.C.
Doç. Dr. S. Oğuz KAYAALP, Üniversite Öğretim Üyesi. Meşrutiyet Cad.44/15, Yenişehir, Ankara. T.C.
Prof. Dr. Şükrü KAYMAKÇALAN, Üniversite Öğretim Üyesi. Ataç Sok. Derya Apt. 29/19, Yenişehir, Ankara. T.C.
Uz. Dr. Burhan KIRAN, Farmakolog. Vali Konağı Cad. 135/9, Nişantaşı, İstanbul. T.C.
Ord. Prof. Dr. Sedat TAVAT, Üniversite Öğretim Üyesi. Emlak Cad. No: 2, Nişantaşı, İstanbul. T.C.
Doç.Dr.Kazım TÜRKER, Üniversite Öğretim Üyesi. 66. Sok. No: 12/8, Bahçelievler, Ankara. T.C.
Ecz.Nezih ULAGAY, Eczacı. Bebek Cad. İstanbul. T.C.
Doç.Dr.Orhan YALÇINDA, Eczacı. Bitiştiren Sok. No: 7, Maltepe, ANKARA, T.C.
 MADDE 3.

Derneğin amacı, Farmakoloji biliminin ilerlemesini, gelişmesini ve ülkemizde akılcı ilaç kullanımının yerleşmesini sağlamaktır. Dernek, amacına varmak için aşağıda maddeler halinde belirtilen çerçevede etkinliklerde bulunur :

 • Farmakoloji topluluğunu saygın bir bilimsel grup olarak insanlığa hizmet uğrunda bütünleştirmek, ve Dernek üyeleri arasında yakınlaşma, dayanışma, bilimsel işbirliği ve her türlü yardımlaşmayı sağlamak,
 • Temel ve klinik farmakoloji, toksikoloji ve diğer ilgili dallarda araştırma ve diğer bilimsel etkinlikleri desteklemek; ülke çapında üretken bir bilimsel atmosfer yaratmak için çaba göstermek,
 • Farmakoloji ve ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışı diğer ilgili kurumlarla bilimsel işbirliği içinde bulunmak ve Türk farmakoloji topluluğunu dünya farmakoloji topluluğuyla bütünleştirici çalışmalar yapmak,
 • Farmakoloji bilimi ve topluluğunu ilgilendiren konular hakkında kamuoyunu bilgilendirmek,
 • Deney hayvanları ve insan üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların evrensel etik ilkelerine uygun olmasını sağlamak, bilimsel araştırmalarda etiğe uygun davranışın ilkelerini belirlemek,
 • Farmakoloji ve ilgili alanlarda bilimsel ahlaka sahip, yüksek nitelikli ve deneyimli bilim adamı ve araştırmacı yetişmesi için her türlü çaba ve desteği göstermek; bu alanlarda ülkemizde var olan eğitim programlarının standardizasyonunu sağlamak, asgari koşulları belirlemek, geleceğe yönelik planlar yapmak,
 • Klinik farmakoloji, klinik toksikoloji ve tıbbi farmakoloji gibi derneğin çalışma alanlarında uzmanlık eğitimi ile ilgili planlar yapmak ve gerekli etkinliklerde bulunmak, 
 • İlaçla ilgili bilgi, kontrol, geliştirme ve araştırma ile ruhsatlandırma alanlarında danışmanlık ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
 • Halk sağlığını ilgilendiren farmakoloji ile ilgili sorunların ortaya konması ve çözümlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,

Dernek yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yayınlar yapar, görüş açıklar, idari ve bilimsel platformlarda farmakoloji topluluğunu temsil eder, üyeleri arasında ve/veya kamuya açık bilimsel toplantı ve konferanslar düzenler, kongreler toplar, akreditasyon ve sertifika programları yapar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, bağış alır, bağışta bulunur, burs verir ve diğer gelir sağlayıcı girişimlerde bulunur. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi teşekkül oluşturur. Yönetim kurulu iktisadi teşekkülü oluşturmakla yetkilidir. Bunun için yönetmelik yönetim kurulunca çıkartılır.
 DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE 4.

Dernek üyeleri asıl ve fahri olmak üzere iki çeşittir. Türk Medeni Kanunu’nun üye olma, üyelikten çıkma ve üye haklarına ilişkin hükümleri uygulanır.

MADDE 5.

Üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir:

Asıl Üyeler:

 • Farmakoloji alanında tıpta uzmanlık veya doktora derecesi alanlar.
 • Temel ve klinik sağlık bilimleri ile fen bilimlerinde tıp doktoru, tıpta uzmanlık, yüksek lisans veya doktora derecesi alanlardan farmakoloji ve ilgili alanlarda inceleme ve araştırmalarda bulunduğu yayınları ve diğer mesleki etkinlikleri ile saptanmış bulunanlar.

Fahri Üyeler:
Derneğin 3. maddede yazılı amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmekte yararlı olabilecek kişiler.

MADDE 6.

Derneğin üyeliklerine başvuru ve kabul usulü
Asıl ve fahri üyelik şartlarına sahip bir kimse derneğin hazırladığı standart başvuru formunu doldurarak üye olma isteğini belirtir. Üye başvuru formunda adayın mesleki geçmişine ilişkin bilgiler vardır ve Derneğin iki asıl üyesi tarafından adaylığının desteklendiğinin belgelenmesi gereklidir. Bu başvuru Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve 30 gün içinde karara bağlanır.
Yönetim Kurulu'nun bir adayın üyeliği konusunda alacağı kararlar oylama ile saptanır. Kabul için salt çoğunluk yeterlidir. Üyelik başvurusu ile ilgili kararlar başvuru sahibine Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.
Üyelikle ilgili bütün işlem ve görüşme safhaları gizlidir ve hiç kimse tarafından, yasaların ve bu tüzüğün ilgilendirdiği kimseler dışındakilere açıklanmaz. Derneğe yeni kabul edilen üyeler diğer üyelere duyurulur.

MADDE 7.

Üyelerin hak ve yükümlülükleri

 • Asıl üyeler, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilme ve bunlarla ilgili seçimlerde oy hakkına sahiptirler. Genel Kurul'un doğal üyesidirler.
 • Fahri üyeler, bu maddenin (a) bendinde sayılan haklara sahip değildirler. Ancak Dernek Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu'nun gereksinimlere göre kuracağı çalışma komitelerine üye olabilirler ve bu komitelerin çalışması esnasında, komite içinde oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu'nun Derneği temsil etmek üzere, kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.
 • Asıl üyeler yıllık üyelik aidatını ödemek zorundadırlar. Fahri üyeler üyelik aidatı ödemek zorunda değildirler; ancak, Derneğe bağışta bulunabilirler.
 • Üyeler, vasıfları gereği, MADDE 3'de sayılan Derneğin amaçlarını, bu amaçlar doğrultusunda Türk Farmakoloji Derneği genel kurulu tarafından onaylanan bilim ve yayın etiği ilkeleri ile diğer ilkeleri ve tüzük hükümlerini kabul etmişlerdir.

MADDE 8.

Üyelikten çıkma ve/veya çıkarılma

 • Her üye istediği zaman yazılı bir bildirimle Dernek üyeliğinden istifa edebilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış olur.
 • Türk Medeni Kanunu’nun ve Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. 
 • Yönetim Kurulunun, Derneğin tüzükte belirtilen amaçları ve çıkarlarını gözetmek gayesi ile bir üyeyi ihraç etme yetkisi vardır. Üyelikten çıkarma Yönetim Kurulunda oylanarak yapılır. Karar alınabilmesi için üyelerin en az 2/3'ünün bu yönde oy kullanması gereklidir. Karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 • Dernek aidatlarını 2 yıl üst üste ödemeyenler dernek üyeliğinden Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılırlar.

Üyelikten çıkarılmaya 1 ay içinde itiraz edenlerin, Yönetim ve Denetleme Kurullarının yapacağı ortak toplantıda kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Toplantı sonunda yapılacak oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin yine en az 2/3'ü bu yönde oy kullanırsa üye Dernek'ten çıkarılmış sayılır ve konu ilk Genel Kurul'da görüşülür. Görüşme sonrasında yapılacak oylamada, üyelikten çıkarılmak için, Genel Kurul'a katılan üyelerin en az 2/3'ünün ihraç yönünde oy kullanması gereklidir. Genel Kurul kararı kesindir.
 DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9.

Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.
 GENEL KURUL

MADDE 10.

Genel Kurul aidat borcu olmayan asıl üyelerden oluşur ve derneğin en yetkili organıdır. Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine çift rakamlı takvim yıllarının Ocak ayında yapılır. Toplantıya çağrı Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca yapılır.
Genel Kurul, oy hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanılır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 11.

Genel Kurul'un görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 • Yönetim Kurulu'nun teklifi, veya üyelerin en az onda birinin yazılı başvurusu üzerine ve toplantıya katılan üyelerin en az 2/3'ü tarafından kabulü koşuluyla tüzük değişikliği yapılması,
 • Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi; her iki kurulun çalışmalarının aklanması,
 • Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü,
 • Derneğe gereken taşınmaz malların satın alınması veya şartlı bağış olanlar dışında var olan taşınmaz malların satılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
 • Bilimsel ve mesleki kuruluşların kurul ve komisyonlarına üyeleri arasından temsilci(ler) seçer. Bunların çalışmalarıyla ilgili kararları alır.
 • Yurt dışındaki benzer amaçlı bilimsel ve mesleki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılma veya ayrılma ile ilgili karar alınması,
 • Derneğin ilgili bir federasyona katılması, benzeri kuruluşlarla bir federasyon kurması veya onlardan ayrılması konusunda karar alınması,
 • Derneğin feshine karar alınması,
 • Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:
Genel Kurul'da kararlar oylama ile alınır. Her üye bir oy hakkına sahiptir ve oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzükte özel bir koşulun belirtilmediği durumlarda karar için katılanların çoğunluğunun kararı yeterlidir.

MADDE 12.

Olağanüstü Genel Kurul'un toplanması ile ilgili hususlar Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtildiği gibidir.
 YÖNETiM KURULU

MADDE 13.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca gizli oy, açık sayımla iki yıl için seçilen 7 asıl, 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının Derneğin asıl üyelerinden olması zorunludur. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle azalırsa, boşalan üye sayısı kadar yedek üyelerle tamamlanır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantıyı Genel Kurul Divan Başkanı'nın başkanlığında yaparak, kendi arasında gizli oyla başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman seçer. Bir önceki dönem Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Eski Başkan sıfatıyla, oy hakkı olmaksızın ve dilerse Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. 
Yönetim Kurulu kararları, Dernek Tüzüğünde belirtilen durumlar dışında salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulu'nun oluşturulması ve yedek üyelerle tamamlanmasına ilişkin diğer hususlar Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtildiği şekildedir.

MADDE 14.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri:

 • Derneği temsil etmek, veya bu hususta üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, gerektiğinde bu yetkiyle bir avukat tutmak,
 • Gelir ve giderlere ilişkin işlemleri yapmak, bütçeyi, bilançoyu hazırlamak, yeni yıllık ödentileri saptamak, ve bunları Genel Kurul'a sunmak,
 • Yıllık çalışma planını hazırlamak ve uygulamak,
 • Gerektiğinde komisyonlar kurmak,
 • Yayınlanacak eserleri saptamak,
 • Dernek üyeliğine başvuru, ve gerektiğinde çıkma ve/veya çıkarılma işlemleri hakkında kararlar almak,
 • Genel Sekreter tarafından yılda bir hazırlanan geçmiş yıla ait etkinlikler raporunu incelemek ve karara bağlamak,
 • Her yıl sonunda, sayman tarafından bütçe durumu hakkında hazırlanacak raporu incelemek ve karara bağlamak,
 • Denetçilerin altı ayda bir verecekleri raporu inceleyerek gereğini yapmak,
 • Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirmek,
 • Dernek Tüzüğünün, Genel Kurul'un ve yürürlükteki yasaların Yönetim Kurulu'na verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 15.

Yönetim Kurulu Başkanı, Derneğin başkanı olup, Derneğin tüzel kişiliğinin doğal temsilcisidir. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve uygulatır. 
Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.

MADDE 16.

Genel Sekreter, Derneğin üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar. Genel Kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak Derneğin işlemlerini yürütür. İlgili komisyonların toplantılarını düzenler. Derneğin muhtelif organlarınca tertiplenen toplantıları düzenler. Çalışmaları ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Her yıl Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere geçmiş yıla ait etkinlikler raporunu hazırlar. Bu çalışmalar için gerekli her türlü yazışmayı Dernek adına yapar.

MADDE 17.

Sayman, Derneğin gelir ve gider hesaplarını usulüne göre tutar. Yıllık ödentileri ve bağışları alındı belgesi karşılığında toplar, Dernek işletmelerinin elde ettiği gelirler (örneğin reklam gelirleri) için fatura keser, tahakkuk eden vergileri öder. Dernek parasını Türkiye'deki bir banka şubesinde tutar. Sağlanan gelirleri 10 gün içinde Derneğin banka hesabına işletir. Genel Kurul'un uygun göreceği miktarda harcamayı Dernek Başkanı'nın onayı ve sorumluluğu ile yapar. Yasa ve Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde bütçe, bilanço ve/veya yevmiye kayıtlarını tutar, Dernek demirbaşlarını kaydeder. Yönetim Kurulu’nun yetkilendirmesi ile gerektiğinde kişi veya kuruluşlarla derneğin muhasebesini tutmak için mukavele yapar. Her yıl sonunda, Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere, bütçe durumu hakkında rapor hazırlar.
 DENETLEME KURULU

MADDE 18.

Denetleme Kurulu, Genel Kurul'ca Dernek asıl üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 
Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu'nun bütçe ve hesaplarını Genel Kurul adına denetler. Bu kurulun asil üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilecekleri gibi, arzu ettikleri anda Derneğin çalışmasını ve hesaplarını inceleyebilirler. Bu inceleme en geç altı ayda bir yapılarak, sonuç Yönetim Kurulu'na bildirilir.
Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu'nun çalışmaları ve hesapları hakkındaki raporlarını iki yıl sonunda ayrı ayrı veya birlikte hazırlayarak Genel Kurul'a sunarlar.
Denetleme Kurulu, Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, görevini olağanüstü de yerine getirebilir ve sonucu bir rapor ile Genel Kurul'a duyurur.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu, yedeklerin çağrılmasından sonra üç kişinin altına düşerse, Yönetim Kurulu'nun çağrısıyla en geç 30 gün içinde, yeni denetleme kurulunu seçmek üzere, Genel Kurul toplantısına gidilir.
 DERNEK AİDATI ve GELİR KAYNAKLARI

MADDE 19.

Giriş aidatlarını ve yıllık aidat Türk Farmakoloji Derneği genel kurulu tarafından belirlenir. Üyeler emekli olduktan sonra yıllık aidattan muaftırlar.

MADDE 20.

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 • Üye aidatları,
 • Bağışlar ve yardımlar,
 • Bilimsel yayın gelirleri,
 • Yönetim Kurulu'nca düzenlenen sosyal ve bilimsel etkinliklerden sağlanan gelirler,
 • Dernek taşınmaz mallarından elde edilen gelirler,
 • Bilimsel görüş hazırlama için alınan gelirler.
   


DERNEK DEFTERLERİ

MADDE 21.

Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.
 MAL EDİNME

MADDE 22.

Dernek taşınmaz mal edinebilir. Şartlı bağışlı olmayanları satabilir.
 FESiH

MADDE 23.

Derneğin Fesih işlemi, Dernekler Kanununun Türk Medeni Kanununun ve Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki usullere uygun olarak yapılır.

MADDE 24.

Derneğin tüzel kişiliği sona erdiğinde yükümlülük, borç ve alacakları arıtıldıktan sonra bütün para, mal ve hakları hazineye aktarılır.
 TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 25.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 26.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç 6 ayda bir (denetim kurulunun görevleri arasında en geç 6 ayda bir yapılacağı belirtilmiş) defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 27.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 28.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.